Thursday, July 16, 2009

ibrahim zauq ki shayyiri

pathra diya zalwe ne tere chashme-sanam ko
chakra diya ghamze[ada] net ere taufe-haram[kabe ka chakar] ko
jab se ki likha hai tera wasfe-rukhe-zeba[sundar much ka guun]
chuume hai kalme-loh ko aur loh kalam ko
jaaye na qazi[tedapan]taba’ye-zaffa-pesha ki[nature of bad one] hargiz
kis tarah nikale koi shamsheer ke kham ko
kya dega dam aa kar kisi bedam ko masiha
allah salamat rakhe iss teg ke dam ko
bad ho koi ya nek raqam[likhna] kaam hai usska
ahvale-bad-o-nek se kya kaam qalam ko


No comments:

Post a Comment

wel come