Sunday, August 23, 2009

gunah

ae 'adam' sab gunah kar lekin
doston se riya ki baat na kar

No comments:

Post a Comment

wel come