Sunday, August 23, 2009

rozirasan hain shahr

phutpath par jo laash padi hai ussi ki hai
jis shaks ko yaqiin tha ki rozirasan[daily bread] hain shahr

No comments:

Post a Comment

wel come